SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin của Việt Nam tương đương với Nhật Bản

27/03/2012

Nghiên cứu tương đương sinh học của viên Gliclazid 30 mg phóng thích kéo dài

06/05/2009

Thử nghiệm tương đương sinh học glucofin

13/04/2009

Đánh giá tương đương điều trị loét tá tràng của Dafrazol so với Losec MUPS

10/11/2008

Tương đương sinh học viên nén kali clorid phóng thích kéo dài

10/11/2008