SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình sản xuất rau ăn lá thủy canh theo hướng hữu cơ

15/11/2019

Mô hình trồng rau ăn lá trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

29/10/2018

Mô hình xử lý và bảo quản một số loại rau tại TP.HCM

24/08/2018

Xác định hàm lượng trứng giun sán và vi sinh vật gây hại trên rau ăn lá bón bằng phân compost 

17/07/2013

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực nông nghiệp và dược phẩm

23/09/2010

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực nông nghiệp và dược phẩm

23/09/2010