SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Tổng hợp vật liệu Fe3O4/graphene aerogel ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất phenolic

21/03/2020

Xử lý dầu tràn bằng kỹ thuật hấp phụ thông qua vật liệu composite bọt xốp lai ghép

12/02/2020

Phát hiện vi khuẩn bằng đĩa giấy lọc hấp phụ luciferase và luciferin

03/09/2019

Mô phỏng và thiết kế vật liệu khung hữu cơ cộng hóa trị bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng Monte Carlo

10/07/2018

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm RB19 và BV4 trên quặng mangan Cao Bằng

13/01/2015

Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp Fe,Ag,Cu trên than hoạt tính đến quá trình hấp phụ và khử hấp phụ phenol trong môi trường nước bằng H2O2

30/12/2008

Ứng dụng phương pháp phun nước áp lực hỗ trợ trong công tác hạ cọc ván ép.

11/07/2008

Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

15/02/2008