SpStinet - vwpChiTiet

 

Sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2009 của TP. HCM

Giới thiệu thông tin về sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2009 của TP. HCM

MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009

1. Chương trình Công nghệ Thông tin và GIS
2. Chương trình Công nghệ Sinh học
3. Chương trình Vật liệu mới
4. Chương trình Quản lý Đô thị
5. Chương trình Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên
6. Chương trình Khoa học Xã hội -Nhân văn và đổi mới cơ chế quản lý
7. Chương trình Giáo dục-Đào tạo
8. Chương trình Thể dục Thể thao
9. Chương trình Công nghiệp – Tự động hóa
10. Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
11. Chương trình Y tế và Bảo hộ lao động
12. Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH- CN trẻ
13. Chương trình Nghiên cứu cơ bản
14. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THAM GIA SƠ TUYỂN ĐỀ TÀI

Những quy định chung:

Điều 1:

1. Việc sơ tuyển đề tài, dự án KH&CN là quá trình xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia sơ tuyển để lựa chọn tổ chức và cá nhân có số điểm đạt yêu cầu chuẩn bị đưa vào kế hoạch KH&CN hàng năm của thành phố.
2. Đề tài KH&CN phải đảm bảo có giá trị khoa học và công nghệ, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ, tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi và tính liên ngành.
3. Dự án KH&CN chủ yếu tập trung triển khai kết quả nghiên cứu của các chương trình khoa học và công nghệ ưu tiên, phục vụ phát triển các ngành kinh tế quan trọng, tạo ra quy trình công nghệ và sản phẩm mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
4. Đề tài cùng nội dung nghiên cứu (đã, đang hoặc chờ nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển.
5. Các đề tài đăng ký thuộc chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH-CN trẻ có quy định bổ sung như sau:
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển KH-CN trẻ.
- Độ tuổi của chủ nhiệm đề tài dưới 35 tuổi.
- Không chủ trì quá 02 đề tài đã được xét duyệt, nghiệm thu trong chương trình
- Kinh phí thực hiện ≤ 80 triệu.

Điều 2:

1. Các đề tài, dự án KH&CN được ưu tiên: - Giải quyết các vấn đề đặt hàng, các dự án lớn của thành phố. - Các dự án sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các đề tài đã được nghiệm thu. - Các đề tài có nhiều địa chỉ ứng dụng và có các nguồn kinh phí khác ngoài kinh phí từ ngân sách.
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm từ năm 2009 được chia thành 3 nhóm: - Các đề tài nghiên cứu cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn được ngân sách đầu tư 100% kinh phí nghiên cứu. - Các đề tài nghiên cứu triển khai sẽ theo cơ chế đồng đầu tư, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách và cơ quan ứng dụng được hai bên thỏa thuận. - Các dự án nghiên cứu lớn, tạo sản phẩm thuộc lãnh vực công nghệ cao, tạo sản phẩm mới. Ngân sách đầu tư kinh phí lớn, thu hồi từ chuyển giao công nghệ.

Điều 3:

1. Các tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án đều có quyền tham gia đăng ký chủ trì đề tài, dự án.
2. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.
3. Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, dự án (làm chủ nhiệm) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ mà mình đăng ký (được đào tạo hoặc làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đó) hoặc liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đó (kèm theo điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp cùng lĩnh vực)
4. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc 1 dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, dự án có tối đa 2 đồng chủ nhiệm.
5. Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài, dự án bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do chính đáng) sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.
6. Các tổ chức có 3 đề tài, dự án trễ hạn hoặc không quyết toán kinh phí trên 18 tháng trở lên, không được đăng ký chủ trì đề tài, dự án trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển đề tài năm 2009 xin vui lòng liên hệ:
1. TS. Phan Thu Nga: Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Điện thoại: 9.325.901
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Điện thoại: 9.325.809
3. ThS. Đinh Minh Hiệp: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Điện thoại: 9.325.883

Xem nội dung chi tiết: Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả