SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá diễn biến xói lở bồi tụ khu vực Cần Giờ - Thị Vải

28/10/2014

Nghiên cứu cơ chế xói lở đường bờ tuyến sông Ngã Bảy, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

11/12/2013

Đánh giá tác động của sự dâng cao mực nước biển hiện đại đến quá trình xói lở bờ biển ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó

02/04/2013