SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Qualcomm khai trương phòng thí nghiệm đầu tiên tại Việt Nam

24/06/2020

Đào tạo và chuyển giao công nghệ: thế mạnh phát triển của doanh nghiệp ngành sinh học

09/01/2019

Phòng thí nghiệm đầu tiên ngoài Trung Quốc sao chép được coronavirus

31/01/2020

Hội thảo chuyên đề “Chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong phòng thí nghiệm”

22/10/2018

Thiết bị y tế cho phòng thí nghiệm

17/09/2018

TP.HCM hỗ trợ nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm, thử nghiệm

16/10/2017

UCLA giúp ĐH Quốc gia TP.HCM phát triển các ngành y sinh

07/07/2014

Sinh trưởng và phát triển của rong biển gracilaria vemiculophylla trong phòng thí nghiệm

31/10/2013

Kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm phía Nam

24/10/2013

Mở cửa phòng thí nghiệm cho công chúng tham quan

05/09/2013