SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế chống ngập

12/10/2015

Xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng bể lọc sinh học Biophin

13/01/2015

Mức độ ô nhiễm môi trường dưới mặt đất của bãi chôn lấp rác Đông Thạnh - TP.HCM

09/11/2013

Hàm lượng nhôm cao trong nước ngầm ở một số vùng của tỉnh Bình Dương và biện pháp xử lý

08/11/2013

Nghiên cứu về ô nhiễm nước ngầm công bố trên Nature

19/09/2013

Giới thiệu kết quả nghiên cứu: ván ép bằng chất kết dính cellulose vi khuẩn; thu nhận protein isolate từ kho đậu phộng; nghiên cứu bảo vệ và phát triển nguồn nước ngầm.

10/04/2013

Xác định và đánh giá nguy cơ ô nhiễm nước ngầm do các loại chất thải khác nhau và bước đầu đề xuất khả năng tái sử dụng của chất thải

30/11/2011

Giếng khát

06/06/2011

Xác định và đánh giá nguy cơ ô nhiễm nước ngầm do các loại chất thải khác nhau và bước đầu đề xuất khả năng tái sử dụng chất thải

30/08/2010

Nghiên cứu xử lý amoni (NH4 +) trong nước ngầm bằng phương pháp trao đổi ion

27/02/2010