SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu thiết kế mạng lưới giám sát mực nước sông kênh rạch, ngập nước đô thị dựa trên công nghệ mạng cảm biến không dây và thiết kế xây dựng trung tâm thu thập dữ liệu tự động, website công bố dữ liệu trực tuyến

17/02/2019

Ứng dụng mô hình Delft3D dự báo mực nước cửa sông hạ lưu lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

15/12/2014

Ứng dụng mô hình số phục vụ dự báo chế độ mức nước khu vực TP.HCM

30/10/2013

Đánh giá tác động của sự dâng cao mực nước biển hiện đại đến quá trình xói lở bờ biển ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó

02/04/2013

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 3/2013

23/03/2013

Cấu trúc dao động mực nước ven bờ Việt Nam thông qua phân tích phổ

26/01/2011

Mực nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai dưới tác động của kịch bản biến đổi khí hậu

19/10/2010