SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và tổn thương giải phẫu bệnh ung thư 1/3 dưới dạ dày có hẹp môn vị

27/11/2008

Nối vị tràng có hỗ trợ nội soi trong điều trị hẹp môn vị do ung thư biểu mô 1/3 dưới dạ dày khi không còn chỉ định mổ cắt dạ dày - kỹ thuật và kết quả

25/01/2008