SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá tính an toàn và hiệu lực đáp ứng miễn dịch trên người tình nguyện của vacxin phòng bệnh viêm gan B tái tổ hợp do viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất

04/07/2008

Nghiên cứu khả năng đáp ứng chuyển nạp gen của các giống đậu tương trồng ở Việt Nam.

02/01/2008