SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị bằng rađa xuyên đất

07/10/2013

Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh sử dụng trong xây dựng công trình ngầm

16/08/2013

Nghiên cứu phương pháp tính toán ổn định kết cấu công trình ngầm

28/01/2010

Ảnh hưởng của lớp đệm đàn hồi tới kết cấu công trình ngầm trong môi trường đất khi chịu tác dụng sóng nổ.

25/06/2008