SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Chế tạo thử nghiệm LED tử ngoại hướng tới ứng dụng khử trùng nước

31/07/2018

Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic (I: nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hóa học đến độ bền BXTNNA của một số màng trên cơ sở nhựa acrilyc)

18/08/2008