SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu một số tính chất phân tử của ung thư vòm họng trên người bệnh Việt Nam

25/05/2020

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 11/2015

17/11/2015

Đất trong suốt như thủy tinh

25/09/2012

Nghiên cứu biến tính sericit làm chất độn cho hóa - mỹ phẩm

17/05/2012

Ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến các tính chất của bê tông tự lèn

12/08/2010

Poly (-imino-carbonate)- ảnh hưởng của các thành phần tham gia phản ứng đến tính chất cơ lý của vật liệu

30/12/2008

Nghiên cứu tính chất hóa lý của vải cotton và cơ chế nhiễm bẩn dầu mỡ trên loại vải này

22/12/2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thụ động đến quá trình hình thành và tính chất của màng thụ động bằng dung dịch Cr (III)

12/12/2008

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanoclay compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên và cao su butadien styren

23/07/2008

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng cracking n-hexan

15/07/2008