SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xác định phenol trong dung dịch bằng phương pháp chiết-sắc ký

08/04/2015

Phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ Beta-agonist (Clenbuterol, Salbutamol) trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp sắc ký ghép khối phổ GC/MS

23/01/2009

Nghiên cứu định lượng artesunat nguyên liệu khi có các tạp chất dihydroartemisinin và/hoặc acid succinic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiêu năng cao

06/03/2008

Tổng hợp silicagen cho sắc ký lớp mỏng: một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ số di chuyển Rf

29/02/2008