SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Oxit kim loại chuyển tiếp và khả năng lưu trữ năng lượng của chúng

14/09/2020

Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-Xylen

23/04/2008

Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ.

16/04/2008

Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

15/02/2008