SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật mổ nội soi giúp hạn chế việc cắt bỏ thận của Bệnh viện Bình Dân TP.HCM

23/11/2019

Giãn cơ sâu trong nội soi ổ bụng

20/02/2019

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP. HCM 7/2014

17/07/2014

Soi cổ bằng viên nhộng quang

18/01/2013

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, nông nghiệp và điện tử

07/11/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, nông nghiệp và điện tử

07/11/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, công nghệ hóa học và kỹ thuật nông nghiệp

05/10/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực y tế, công nghệ hóa học và kỹ thuật nông nghiệp

05/10/2011

Camera nội soi dùng một lần bằng hạt muối

29/04/2011

Có không đường tới an bình?

13/10/2010