SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá hiệu quả điều trị thực nghiệm chuột tổn thương gan bằng nhân tố kích thích tăng trưởng bạch cầu hạt kết hợp thuốc Plenastem

16/09/2020

Tái tạo xương bằng các hạt nano từ tính

01/12/2014

Kỹ thuật tăng 50% khả năng sinh trưởng của cây

29/06/2011

Phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ Beta-agonist (Clenbuterol, Salbutamol) trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp sắc ký ghép khối phổ GC/MS

23/01/2009