SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu xử lý tồn dư trong nước của một số chất kháng sinh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu carbon trên cơ sở khung cơ kim (Fe-MIL-53)

29/04/2020

Hội thảo khoa học quốc tế hóa học các vật liệu khung cơ - kim

24/03/2011

Hội thảo khoa học quốc tế “Hóa học các vật liệu khung cơ – kim và các vật liệu liên quan”

17/03/2011