SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Một số thay đổi về miễn dịch trên người bệnh hen phế quản bọ nhà trước và sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu

05/03/2012

Nghiên cứu sự biến đổi chức năng thông khí phổi ở người bệnh hen phế quản trước và sau tập khí công dưỡng sinh

12/05/2010

Sự thay đổi một số chỉ tiêu miễn dịch ở người hen phế quản điều trị bằng Glucocorticoid và nhóm thuốc kích thích b2

01/04/2009