SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn

09/12/2019

Cải thiện tính chất kháng ăn mòn cho nanocomposit

19/11/2013

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác TiO2 cố định trên chất mang thủy tinh và khả năng ứng dụng của vật liệu để xử lý độ màu nước thải dệt nhuộm

14/12/2012

Kết quả nghiên cứu tại TP.HCM: lĩnh vực hoá học, nông nghiệp, môi trường

23/09/2010

Kết quả nghiên cứu tại TP.HCM: lĩnh vực hoá học, nông nghiệp, môi trường

23/09/2010

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị tổng hợp bột nano TiO2 trong pha hơi

10/09/2008