SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình bảo quản mãng cầu dai bằng phương pháp xử lý chitosan kết hợp Zeolite/Cu2+

19/06/2020

Mô hình nuôi tôm thẻ sạch

09/08/2018

Sáng chế Việt mới (F2)

29/06/2016

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng cracking n-hexan

15/07/2008

Nghiên cứu tách loại As trong nước bằng Zeolit Nax được tổng hợp từ cao lanh Phú Thọ

15/02/2008

Tổng hợp đặc trưng vật liệu Aluminosilicat mao quản trung bình MSU-S có thành phần cấu trúc Zeolit trong môi trường kiềm.

10/01/2008