SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết quả trồng lại 314 chi thể bằng kỹ thuật vi phẫu tại bệnh viện trung ương quân đội 108 – kinh nghiệm 13 năm

08/05/2008

Nối bàn chân đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu 5 trường hợp tại Bệnh Viện Việt Đức và nhìn lại y văn

17/01/2008