SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bổ sung trên 158 tỷ đồng thực hiện các dự án khoa học

15/12/2014

Mexico sẽ giúp VN phát triển vệ tinh nhỏ

08/02/2012

Đến năm 2030 sẽ tự thiết kế và chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát Trái Đất

17/11/2011

Triển khai dự án vệ tinh nhỏ VNREDSAT-1

30/11/2010

Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam: bước khởi đầu mới cho sự phát triển ngành công nghiệp vũ trụ nước nhà

05/08/2010