SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Vật liệu mao quản trung bình Cu/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trao đối ion

30/07/2008

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41 với nguồn oxit silic được điều chế từ vỏ trấu

16/05/2008

Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp.

18/01/2008