SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể kháng thyroglobulin huyết thanh người bình thường và bệnh nhân ung thư giáp biệt hoá

04/03/2008

Nghiên cứu giá trị của kháng thể kháng thyroglobulin trong theo dõi và tiên lượng điều trị ung thư giáp thể biệt hóa

18/01/2008