SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Cấu trúc và kỹ thuật tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn trạng thái ứng suất và biến dạng thân đập đá có bản bê tông cốt thép

14/05/2012

Nghiên cứu trạng thái ứng suất và chương trình thiết kế phần kết cấu nhịp cầu vượt dạng bản bê tông cốt thép trên trụ cột tại nút giao cắt khác mức trong các đô thị

16/10/2009

Phân tích trạng thái ứng suất – biến dạng xung quanh hố đào có kể tới yếu tố không gian

21/03/2008

Lực nút tương đương bên trong của phần tử ứng suất phẳng trong bài toán phần tử hữu hạn phi tuyến

21/03/2008

Ảnh hưởng của cốt thép đến độ cứng của phần tử bê tông cốt thép tứ giác trong trạng thái ứng suất phẳng

18/03/2008

Kết quả tính toán ứng suất nhiệt trong thi công bê tông đầm lăn công trình đập dâng hồ nước trong bằng phần mềm cesar-LCPC

29/02/2008