SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu chế tạo hạt SiO2 kích thước Nanomet từ thủy tinh lỏng

30/11/2008

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 từ thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen.

17/01/2008