SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ lọc nước tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản

29/12/2020

Hệ thống tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản

06/11/2020

Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông, thủy hải sản

06/11/2020

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải nhiễm mặn

04/11/2020

Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản

03/11/2020

Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản

19/05/2020

Tiết kiệm chi phí thu hoạch nghêu bằng thiết bị trong nước

03/10/2018

Nghiên cứu xử lý tồn dư trong nước của một số chất kháng sinh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu carbon trên cơ sở khung cơ kim (Fe-MIL-53)

29/04/2020

Cách xử lý các phế phẩm từ thủy hải sản

19/07/2013

Thứ trưởng Trần Việt Thanh thăm và làm việc với Công ty ABI của Nhật Bản

01/09/2011