SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT trong nông nghiệp

29/07/2019

Trồng rau thủy canh hồi lưu kết hợp cảm biến IoT

06/11/2018

Mô hình trồng rau sạch thông minh

24/10/2018

Mô hình trồng rau ăn lá bằng phương pháp thủy canh hồi lưu

19/07/2018