SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế liên quan đến ethanol

06/04/2012

Sáng chế liên quan đến ethanol

06/04/2012

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

05/07/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực công nghệ sinh học

05/07/2011

Phân lập được vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium giàu DHA ở vùng biển huyện đảo Phú Quốc

06/08/2008