SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết quả nghiên cứu tại TP.HCM: lĩnh vực hoá học, nông nghiệp, môi trường

23/09/2010

Kết quả nghiên cứu tại TP.HCM: lĩnh vực hoá học, nông nghiệp, môi trường

23/09/2010

Tần suất biến đổi gen ở hai giống bông vải Coker 312 và SSR60F của phương pháp chuyển nạp gen chỉ thị qua Acrobaterium tummefaciens vào đỉnh chồi và thanh lọc bằng Mannose

11/12/2008

Phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận: tần suất, chỉ định điều trị, phương pháp phẫu thuật, kết quả điều trị.

30/11/2008