SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

28/04/2021

Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thờ ơ với tài sản trí tuệ

22/04/2021

Cục SHTT hỗ trợ Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ

18/01/2021

Sở KHCN TP.HCM xây dựng quy trình ghi nhận, xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ

08/09/2020

Tạo lợi thế nhờ bảo vệ IP và bảo mật

05/07/2019

Cấp phép - Giải pháp tạo nguồn lực R&D

08/04/2019

Thành công nhờ chiến lược quản lý IP

02/10/2018

Sáng tạo IP trong doanh nghiệp

24/06/2019

Nhận diện tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp khởi nghiệp

12/04/2019

Đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ

31/10/2017