SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công STENT hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch

25/12/2019

Đặt stent niệu quản xuôi dòng trong điều trị bế tắc đường tiểu trên

15/01/2008