SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống sấy bằng năng lượng mặt trời

16/07/2020

Lò sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời

07/11/2019

Mô hình sấy bánh tráng bằng lò sấy năng lượng mặt trời

25/07/2019

Mô hình sấy cá sặc rằn ứng dụng năng lượng mặt trời với dàn sấy tự động

26/08/2018

Mô hình sấy cá sặc rằn ứng dụng năng lượng mặt trời với dàn sấy tự động.

04/08/2018