SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thành phần và mức độ nhiễm sán lá đơn chủ (monogenea) ở cá mú giống tự nhiên tỉnh Khánh Hòa.

11/01/2008