SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thêm công bố nghiên cứu về đặc điểm hệ gene cây sâm Ngọc Linh

17/08/2020

Tăng hàm lượng Saponin trong chiết xuất sinh khối và điều chế sản phẩm viên nén từ Sâm Ngọc Linh

05/07/2020

Nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh có hàm lượng saponin cao

20/02/2020

Nghiên cứu nhân nhanh sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh và kích thích hình thành các hoạt chất thứ cấp hướng tới sản xuất quy mô Pilot

01/03/2019

Nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia của sâm Ngọc Linh

25/04/2018

Giới thiệu sáng chế liên quan đến sâm

05/10/2009

Giới thiệu sáng chế liên quan đến sâm

05/10/2009

Nghiên cứu định lượng một số ginsensid chính trong sinh khối sâm ngọc linh bằng phương pháp HPLC

15/09/2009

Bước đầu khảo sát môi trường thích hợp tạo rễ bất định và nhân sinh khối sâm Ngọc Linh

10/08/2009

Sinh khối tế bào từ rễ sâm Ngọc Linh

03/03/2009