SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá khả năng chịu hạn và tách dòng gen mã hóa protein Dehydrin (LEA- D11) của một số giống đậu tương [glycine max (L) Merrill] địa phương miền núi.

07/03/2008