SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sử dụng xúc tác chuyển pha trong quá trình tổng hợp propranolol

12/09/2008

Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid

10/04/2008

Bước đầu nghiên cứu công thức bao màng kiểm soát giải phóng dược chất từ pellet propranolol

03/03/2008