SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam tham gia chương trình nhà khoa học đến làm việc tại tổ chức chính phủ

24/06/2014

Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường và đánh giá phù hợp

20/07/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ vật liệu

04/03/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực công nghệ vật liệu

04/03/2011

Hội đàm hợp tác song phương giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Kiểm tra, Giám sát Chất lượng và Kiểm dịch Trung Quốc

10/08/2010

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp để thu hồi, tái chế, xử lý và thải bỏ an toàn một số loại hình chất thải công nghiệp nguy hại điển hình tại khu vực TP.HCM

26/09/2008