SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thiết bị tổng hợp bột nano TiO2 trong pha hơi

10/09/2008

Lắng đọng hóa học cacbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp nanomet tạo pyrographit tỷ trọng cao.

06/01/2008