SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình robot lặn có khả năng khảo sát ngầm và lấy mẫu nước

12/05/2021

Bảo hộ sở hữu trí tuệ: Cần nỗ lực từ hai phía

05/05/2021

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: Sắp xếp các đề án theo hướng tinh gọn

04/05/2021

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: Công cụ quan trọng xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính

16/04/2021

Tăng khả năng xuất khẩu nước mắm truyền thống

11/03/2021

Chất xúc tác mới đưa quá trình khử mặn nước biển, sản xuất hydro nhanh, tiết kiệm và đơn giản hơn

22/02/2021

Công nghệ nước thông minh ở Singapore

05/02/2021

Cấp nước hiệu quả và thông minh hơn

29/01/2021

Công nghệ lọc nước tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản

29/12/2020

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

18/12/2020