SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hiệu quả tạo dòng đậu tương biến đổi gen từ giống MTĐ 176, HL 202, Maverick và Williams 82 bằng phương pháp nốt lá mầm qua trung gian Agrobacterium Tumefaciens

14/04/2008