SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phẫu thuật một trocar tạo hình bể thận - niệu quản

28/04/2010

Đặt stent niệu quản xuôi dòng trong điều trị bế tắc đường tiểu trên

15/01/2008