SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sáng chế từ bauxit đến nhôm

22/08/2010

Sáng chế từ bauxit đến nhôm

22/08/2010

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự.

25/04/2008