SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng điện châm kết hợp thuốc Hoa Đà tái tạo hoàn dựa trên thang điểm Orgogozo

15/02/2008

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhồi máu não bằng phương pháp xoa bóp-vận động y học cổ truyền

03/01/2008