SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu quy trình nhân sinh khối tảo giàu astaxanthin ở quy mô bình 20 lít

28/09/2018

Bước đầu khảo sát môi trường thích hợp tạo rễ bất định và nhân sinh khối sâm Ngọc Linh

10/08/2009