SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Quy trình nhân giống in vitro cây Dâm dương hoắc

14/05/2021

Quy trình nhân giống in vitro cây Mẫu đơn

22/04/2021

Nhân giống vô tính sản xuất sinh khối dược liệu bằng khí canh

25/12/2020

Nhiều phương án hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ khí canh sản xuất dược liệu

27/11/2020

Kết nối chuyển giao công nghệ khí canh nhân giống và sản xuất sinh khối dược liệu

17/11/2020

Quy trình nhân giống in vitro cây Sâm đá

23/11/2020

Ứng dụng hệ thống chiếu sáng đơn sắc trong nhân giống sản xuất cây bá bệnh (Eurycoma longifolia)

17/11/2020

Nhân giống in vitro lan Brassavola nodosa

13/10/2020

Quy trình nhân giống in vitro lan Kiếm vàng Phan trí

14/09/2020

Nhân giống hồ tiêu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

08/09/2020