SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Mô hình trồng dưa leo trên giá thể trong điều kiện nhà màng

23/08/2020

Mô hình trồng cà chua bi trong nhà màng tưới nhỏ giọt

24/10/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018

Mô hình trồng dưa lê theo hướng công nghệ cao.

08/04/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

07/06/2018

Trồng ớt cay trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

06/01/2019

Trồng dưa lưới theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng

30/10/2018

Mô hình trồng rau ăn lá trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

29/10/2018

Trang trại canh tác rau thủy canh

15/08/2018

Mô hình trồng hoa chuông trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

23/07/2018