SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát triển KH&CN: Rất cần nguồn vốn huy động của toàn xã hội

26/05/2013

Ngân sách cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải phù hợp tiến độ phê duyệt

10/04/2013

Đầu tư cho khoa học như hiện nay là không hợp lý

16/10/2012

Ngân sách cho KH-CN: Bộ Khoa học quản, Bộ Tài chính...chi

01/10/2012

Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng ngân sách thuốc tại Bệnh viện nhân dân 115 năm 2006

25/03/2008

Lớp tập huấn “Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ” tại Tây Ninh

30/11/1999