SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu công cụ ứng dụng trên hệ thống máy tính và xử lý dữ liệu lớn

15/03/2021

Chiếm lĩnh thị trường bằng công nghệ từ đại học

11/08/2019

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano sắt để xử lý nước thải có hàm lượng kim loại nặng cao

20/12/2019

Nghiên cứu phát triển phần mềm dịch vụ nền tảng trên nền điện toán đám mây tính toán hiệu năng cao

19/01/2019

Nâng cao năng lực và tính tích cực sáng tạo là đòi hỏi tiên quyết đối với cán bộ thông tin

28/12/2018

Tăng cường hỗ trợ ứng dụng KH&CN cơ sở

08/09/2017

Hoạt động công nhận - nâng cao hiệu quả quản lý trong xây dựng

01/07/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

24/02/2017

5 nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình phát triển thị trường KH&CN Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

27/10/2016

Tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ

08/04/2016